01/07/2020

Cuốn sách “Dự án Phát triển Cộng đồng Đô thị” của tác giả Sơn Thanh Tùng, Lê Thị Mỹ Hiền, Trương Thanh Thảo là một tài liệu mang tính khoa học, cơ bản và thực tiễn, nhấn mạnh sự phát triển CON NGƯỜI đô thị, hướng đến một cộng đồng đô thị phát triển bền vững với những yếu tố trụ cột được củng cố, xây dựng và phát triển: kinh tế, môi trường, chính sách, văn hóa, xã hội, giáo dục và sức khỏe cho cộng đồng.