02/06/2020

Đại hội Đảng bộ lần X của TP.HCM đã xác định Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong bảy chương trình đột phá đưa TP.HCM phát triển nhanh, bền vững. Do vậy, định hướng đào tạo nhân lực trình độ quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố trong thời gian tới.