Tổ chức và nhân sự

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể :
- Chi bộ Đô thị học
- Công đoàn Khoa Đô thị học

2. Chính quyền
- Trưởng khoa phụ trách chung và công tác đào tạo Sau Đại học, NCKH, Hợp tác quốc tế, Website Khoa
- Phó Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo Chính quy, CTSV, Đảm bảo chất lượng và hoạt động của 2 phòng trực thuộc Khoa

- Trưởng Bộ môn Văn hóa và Phát triển cộng đồng đô thị
- Trưởng Bộ môn Quản lý Đô thị và Dự án

Trưởng Bộ môn Quy hoạch Kinh tế - Xã hội đô thị

- Trưởng phòng Nghiên cứu & Thông tin đô thị

- Trưởng phòng Thiết kế & Thực hành đô thị

- Các giảng viên, trợ giảng, chuyên viên


3. Hội đồng khoa học và đào tạo

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU Khoa ĐÔ THỊ HỌC VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ


 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

 

 

 

 

 

 

 

1

 PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân

Trưởng Khoa

Trưởng BM Văn hóa & Phát triển cộng đồng ĐT


Nơi đào tạo

- Tiến sĩ - Dân tộc học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Thạc sĩ - Dân tộc học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Luật hành chính - Trường ĐH Luật Hà Nội

- Cử nhân - Ngữ Văn Anh - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

- Cử nhân - Đông Nam Á học - Trường Đại học Mở TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Nhân học văn hóa - xã hội, Các dân tộc và văn hóa các nước Đông Nam Á, Các vấn đề đô thị hóa
- Email: xuan.pth@hcmussh.edu.vn

Lý lịch khoa học


 

 

 

 

 

2

 

ThS.KS. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan

Phó Trưởng Khoa

Trưởng phòng Thiết kế &Thực hành đô thị

 

Nơi đào tạo

- Nghiên cứu sinh - Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Thạc sĩ - Quản lý môi trường - Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG TP.HCM
- Kỹ sư - Quản lý môi trường - Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Quản lý môi trường, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Kinh tế học đô thị
- Email: mylannh@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

3

TS. Sơn Thanh Tùng

Giảng viên

Trưởng Bộ môn Quản lý đô thị & dự án

 

  Nơi đào tạo

- Tiến sĩ - Chính sách công - Trường ĐH Công Nghệ Auckland, New Zealand (Auckland University of Technology, New Zealand)

- Thạc sĩ - Quản lý môi trường - Trường ĐH Greenwich, Vương quốc Anh (University of Greenwich, UK)

- Cử nhân – Ngữ văn Anh - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Quản lý môi trường, Quản lý dự án đại cương, Nghèo đô thị, Xây dựng và lượng giá dự án phát triển cộng đồng

- Email: tungsr@hcmussh.edu.vn
4

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa

Giảng viên cao cấp

Nơi đào tạo

- Sau Tiến sĩ - Quy hoạch vùng & đô thị - Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Philippines
- Tiến sĩ - Xã hội học - Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Matxcơva
- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Phát triển đô thị bền vững, Xã hội học đô thị, Quản lý đô thị vĩ mô
- Email: nguyenminhhoa@hcmussh.edu.vn

Lý lịch khoa học
 

 

TS. Trương Hoàng Trương

Giảng viên

Trưởng Bộ môn Quy hoạch KT-XH đô thị

Nơi đào tạo

- Tiến sĩ - Xã hội học - Trường ĐH Aix - Marseille I, Pháp
- Thạc sĩ - Lịch sử Việt Nam - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 
Cử nhân - Lịch sử Việt Nam - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Xã hội học đô thị, Phát triển đô thị bền vững, Lịch sử đô thị, Văn hóa và văn minh đô thị 
- Email: truonghoangtruong@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

6

 

ThS. Nguyễn Hải Nguyên

Giảng viên

 

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Phương pháp & kỹ thuật nghiên cứu, Hành chính công, SPSS
- Email: nguyenhainguyen@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

ThS. Ngô Lan Phương

Giáo vụ chính quy

 

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Khoa học Thư viện - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Thư viện thông tin - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 
- Cử nhân - Ngữ văn Nga - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

- Email: pngolan@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

ThS.KTS. Phùng Hải Đăng

Giảng viên

  

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Quản lý dự án xây dựng - Trường ĐH Northumbria, Vương Quốc Anh (University of Northumbria, UK)
- Kiến trúc sư công trình - Trường ĐH Phương Đông

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Đồ họa kiến trúc đại cương, Kiến trúc đại cương, Thiết kế & quản lý dự án xây dựng
- Email: haidang_kts@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

  

 

 

9

ThS. Trương Thanh Thảo

Giảng viên

 Nơi đào tạo

 - Thạc sĩ - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
 - Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
 - Thực tập sinh - Trường ĐH Yokohama, Nhật Bản
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu
 - Quản lý dự án, Nhà ở và quản lý nhà ở, Thị trường bất động sản
- Email: truongthanhthao@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

  

 

 

10

ThS.KS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

Giảng viên

Trợ lý Hợp tác quốc tế

 

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường - Viện Môi trường và tài nguyên ĐHQG TP.HCM
- Kỹ sư - Kỹ thuật môi trường - Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức
- Thực tập sinh - Trường ĐH Yokohama, Nhật Bản

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Môi trường đô thị, Quy hoạch môi trường, Kỹ thuật xử lý chất thải đô thị, Đánh giá tác động môi trường
- Email: thienhuong_fus@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

11

ThS. Nguyễn Diệp Quý Vy

Giảng viên

Nơi đào tạo

- Nghiên cứu sinh - Chính sách công - Trường ĐH Quốc gia Úc (The Australian National University)

Thạc sĩ - Nghiên cứu xã hội ứng dụng - Trường ĐH Monash, Úc (Monash University, Australia)

- Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức
- Thực tập sinh - Trường ĐH Yokohama, Nhật Bản

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Xã hội học quản lý, Dự án phát triển cộng đồng, Lịch sử đô thị
- Email: nguyendiepquyvy@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

  

 

12

ThS. Trương Nguyễn Khải Huyền

Giảng viên

 

Nơi đào tạo

- Nghiên cứu sinh - Xã hội học - Trường ĐH La Trobe, Úc (La Trobe University, Australia)
- Thạc sĩ - Xã hội học - Trường ĐH La Trobe, Úc (La Trobe University, Australia)
- Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Quản lý rủi ro, Nghèo đô thị, Dịch vụ công đô thị
- Email: truongnguyenkhaihuyen@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

13

ThS. Trần Thị Ngọc Nhờ

Giảng viên

 

 

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 
- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Tổ chức xã hội đô thị, Không gian công cộng & cộng đồng đô thị
- Email: ngocnho@hcmussh.edu.vn

  

 

 

 

 

 

14

 

ThS. Nguyễn Chí Tâm

Giảng viên

 

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Xã hội học - Viện Nghiên cứu Châu Á (Asian Social Institute, Philippines)
- Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 
- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Quản lý thị trường bất động sản, Truyền thông đại chúng đô thị, Xây dựng & lượng giá dự án phát triển
- Email: nguyenchitam@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

  

  

 

 

15

  

 ThS.KTS. Trần Minh Tuấn

Giảng viên

 

 

 

 Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Lập kế hoạch và quản lý dự án đô thị - Trường Quốc gia Cầu đường - Học viện Kỹ thuật Paris, Pháp
- Kiến trúc sư - Trường Đại học

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Lý thuyết quy hoạch đô thị, Thực hành quy hoạch đô thị, Thiết kế & quản lý dự án xây dựng
- Email: tranminhtuan.hcmussh@gmail.com

16

ThS.KS. Nguyễn Bình Minh
Giảng viên

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Công nghệ môi trường - Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Kỹ sư - Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM 

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, Đánh giá kinh tế - tài chính dự án đầu tư, Công nghệ môi trường
- Email: nbinhminh86@hcmussh.edu.vn

Lý lịch khoa học

 17

 

  

ThS.KS. Nguyễn Hữu Khiêm

Giảng viên

Trợ lý CTSV

 Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Quản lý môi trường - Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Kỹ sư - Kỹ thuật môi trường - Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM 

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Quản lý môi trường đô thị, Kỹ thuật xử lý chất thải
- Email: nguyenkhiem87@hcmussh.edu.vn

Lý lịch khoa học

18


ThS. Nguyễn Văn Quốc Thái

Giảng viên

Nơi đào tạo

- Nghiên cứu sinh - Quy hoạch vùng và đô thị - Trường ĐH Groningen, Hà Lan

- Thạc sĩ - Quy hoạch vùng và đô thị - Trường ĐH Amsterdam, Hà Lan
- Cử nhân - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Lý thuyết quy hoạch đô thị

- Email: quocthai.nguyen@hcmussh.edu.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 19

ThS. Phan Đình Bích Vân

Giảng viên

Trợ lý đảm bảo chất lượng

 

 

 

Nơi đào tạo 

Thạc sĩ - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Nhà ở và quản lý nhà ở, Thị trường bất động sản

- Email: phandinhbichvan@hcmussh.edu.vn

 


 20  

ThS. Đoàn Diệp Thuỳ Dương
Giảng viên
Giáo vụ Sau Đại học, NCKH GV

Nơi đào tạo 

- Thạc sĩ - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu đô thị, Lịch sử đô thị Việt Nam

- Email: thuyduongfus@hcmussh.edu.vn

21  

CN. Trần Thị Hương
Chuyên viên Phòng Nghiên cứu & thông tin đô thị
 

Nơi đào tạo 

- Cử nhân - Lịch sử Đảng - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Email: quynhhuong1990@hcmussh.edu.vn

  


 

22

CN. Lê Khánh Hưng

Nơi đào tạo 

- Cử nhân - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

- Email: lekhanhhung.dth@hcmussh.edu.vn

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA TRƯỜNG ĐH KHXH & NV

1

TS. Phạm Gia Trân

Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM
Môn giảng dạy: Dân số học đô thị

2

ThS. Phạm Văn Đồng

Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM
Môn giảng dạy: Phần mềm SPSS

3

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM
Môn giảng dạy: Địa lý đô thị

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

1

 

ThS. GVC. Ngô Đạt

Trường Đại học Luật TP.HCM

Môn giảng dạy: Kinh tế học phát triển

2

 

Họa sỹ Dương Văn Quân

Phòng Văn hóa Thông tin Quận Bình Thạnh

Môn giảng dạy: Mỹ thuật đô thị

3

 

ThS. KTS. Nguyễn Mai Anh

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM

Môn giảng dạy: Lý thuyết quy hoạch đô thị, Thực hành quy hoạch đô thị

4

 

ThS. Lê Mộng Triết

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Môn giảng dạy: Quản lí đất đô thị
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.