Tổ chức và nhân sự

 


1. Tổ chức Đảng và đoàn thể :
- Chi bộ Đô thị học
- Công đoàn khoa Đô thị học

2. Chính quyền
- Trưởng khoa phụ trách chung và công tác: Đào tạo, Công tác sinh viên, phòng NC&TTĐT, phòng TK&THĐT, NCKH, HTQT, Website Khoa
- Phó Trưởng khoa phụ trách Đào tạo
- Phó Trưởng khoa phụ trách Công tác sinh viên
- Trưởng Bộ môn QH-KT-CSHTKT
- Trưởng Bộ môn Dự án đô thị

- Trưởng Bộ môn Quản lý công đô thị

Trưởng Bộ môn Kinh tế - Xã hội đô thị

- Trưởng phòng NC&TTĐT

- Trưởng phòng TK&THĐT

- Các giảng viên, trợ giảng, chuyên viên

3. Hội đồng khoa học

QUYẾT ĐỊNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU Khoa ĐÔ THỊ HỌC VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ


 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

1

 

TS. Trương Hoàng Trương

Trưởng Khoa
Trưởng Bộ môn Dự án Đô thị


Nơi đào tạo

  - Tiến sĩ - Xã hội học - Đại học Aix - Marseille I, Pháp
  - Thạc sĩ - Lịch sử Việt Nam - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  - Cử nhân - Lịch sử Việt Nam - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

  - Xã hội học đô thị, Phát triển đô thị bền vững, Lịch sử đô thị, Văn hóa và văn minh đô thị.
  - Email: truonghoangtruong@hcmussh.edu.vn

2

 

ThS.KS. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan

Phó Trưởng Khoa

Nơi đào tạo

- Nghiên cứu sinh - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

 - Thạc sĩ – Viện Môi trường và tài nguyên, Trường ĐH Quốc gia TP.HCM

- Kỹ sư – Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Qui hoạch phát triển đô thị” của trường Đại học Việt Đức

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

  - Quản lý môi trường, Hệ thống thông tin địa lý (GIS).
  - Email: mylannh@hcmussh.edu.vn

5

TS. Sơn Thanh Tùng

Phó Trưởng khoa 

Trưởng BM Quản Lý Công Đô Thị

Nơi đào tạo

  - Tiến sĩ - Trường ĐH Công Nghệ Auckland, New Zealand (Auckland University of Technology, New Zealand)
  - Thạc sĩ – Trường ĐH Greenwich, Vương quốc Anh (University of Greenwich, UK)
  - Cử nhân – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

  - Quản lý môi trường, Quản lý dự án đại cương, Nghèo đô thị, Xây dựng và lượng giá dự án phát triển cộng đồng.
  - Email: tungsr@hcmussh.edu.vn

4

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa

Giảng viên cao cấp

 

Nơi đào tạo

  - Sau Tiến sĩ – Quy hoạch vùng & đô thị - Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Philippines
  - Tiến sĩ – Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Matxcơva
  - Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Qui hoạch phát triển đô thị” của Đại học Việt Đức

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

    - Phát triển đô thị bền vững, Xã hội học đô thị, Quản lý đô thị vĩ mô
    - Email: nguyenminhhoa@hcmussh.edu.vn

   

  3

   

  ThS. Nguyễn Hải Nguyên

  Trưởng BM KT - XH Đô Thị

  Nơi đào tạo

  •  Thạc sĩ - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
  •  Cử nhân - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
  •  Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Qui hoạch phát triển đô thị” của Đại học Việt Đức

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

  • Phương pháp & kỹ thuật nghiên cứu, Hành chính công, SPSS.
  • Email: nguyenhainguyen@hcmussh.edu.vn

  6

  TS.KTS. Nguyễn Phương Nga

  Trưởng Bộ môn QH - KT - CSHT ĐT 


  Nơi đào tạo

    - Tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Queensland (QUT) Úc
    - Thạc sĩ Bảo tồn di sản kiến trúc –  Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội
    - Kiến trúc sư –  Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

    - Kiến trúc cảnh quan, Bảo tồn di sản kiến trúc, Thiết kế đô thị.
    - Email: pnga_fus@hcmussh.edu.vn


  Lý lịch khoa học

   8  

  ThS. Ngô Lan Phương

  Giáo vụ chính quy

   

  Nơi đào tạo:

    - Thạc sĩ - Khoa học thư viện - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

  - Cử nhân - Khoa Thư viện thông tin - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM


     - Cử nhân - Khoa Ngữ văn Nga - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM

    - Email: pngolan@yahoo.com 

  9

  ThS.KTS. Phùng Hải Đăng

  Giảng viên

  Nơi đào tạo

    - Thạc sĩ – Quản lý dự án xây dựng - Trường ĐH Northumbria, Vương Quốc Anh (University of Northumbria, UK).
    - KTS Công trình 

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

    - Đồ họa kiến trúc đại cương, Kiến trúc đại cương, Thiết kế & quản lý dự án xây dựng
    - Email: haidang_kts@hcmussh.edu.vn

  10

  ThS. Trương Thanh Thảo

  Giảng viên

  Giáo vụ sau đại học 


  Nơi đào tạo

     - Thạc sĩ - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
     - Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
     - Thực tập sinh - Trường ĐH Yokohama, Nhật Bản.

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

    - Quản lý nhà ở, Xây dựng Đánh giá dự án.
    - Email: truongthanhthao@hcmussh.edu.vn

  11

  ThS.KS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

  Giảng viên

  Nơi đào tạo

    - Thạc sĩ – Viện Môi trường và tài nguyên, Trường ĐH Quốc gia TP.HCM
    - Kỹ sư – Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
    - Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Qui hoạch phát triển đô thị” của Đại học Việt Đức
    - Thực tập sinh - Trường ĐH Yokohama, Nhật Bản.

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

    - Môi trường đô thị, Quy hoạch môi trường, Kỹ thuật xử lý chất thải đô thị
    - Email: thienhuong_fus@hcmussh.edu.vn

  12

  ThS. Nguyễn Diệp Quý Vy

  Giảng viên

  Nơi đào tạo

    - Thạc sĩ - Nghiên cứu xã hội ứng dụng - Trường ĐH Monash, Úc (Monash University, Australia)
    - Cử nhân - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.
    - Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Qui hoạch phát triển đô thị” của Đại học Việt Đức.
    - Thực tập sinh - Trường ĐH Yokohama, Nhật Bản.

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

    - Xã hội học quản lý, Dự án phát triển cộng đồng, Lịch sử đô thị.
    - Email: nguyendiepquyvy@hcmussh.edu.vn

  13

  ThS. Trương Nguyễn Khải Huyền

  Giảng viên

  Nơi đào tạo

    - Thạc sĩ - Xã hội học – Trường ĐH La Trobe, Úc  (La Trobe University, Australia)
    - Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

    - Quản lý rủi ro, Nghèo đô thị, Dịch vụ công trong Đô thị
    - Email: truongnguyenkhaihuyen@hcmussh.edu.vn

  14

  ThS. Trần Thị Ngọc Nhờ

  Giảng viên

  Nơi đào tạo

    - Thạc sĩ – Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
    - Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
    - Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Qui hoạch phát triển đô thị” của Đại học Việt Đức

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

    - Tổ chức xã hội đô thị, Không gian công cộng & cộng đồng đô thị
    - Email: ngocnho@hcmussh.edu.vn

   15  

  ThS. Nguyễn Chí Tâm

  Giảng viên

   

  Nơi đào tạo

    - Thạc sĩ - Asian Social Institute, Philippines
    - Cử nhân - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
    - Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Qui hoạch phát triển đô thị” của Đại học Việt Đức

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

    - Quản lý thị trường bất động sản, Truyền thông đô thị, Xây dựng & lượng giá dự án phát triển
    - Email: nguyenchitam@hcmussh.edu.vn

  16

  ThS. Nguyễn Bình Minh
  Giảng viên

  Trợ lý NCKH
  Trưởng phòng Thiết kế và Thực hành Đô th

  Nơi đào tạo

    - Thạc sĩ  - Trường ĐH Bách khoa TP.HCM
    - Kỹ sư đô thị - Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
    

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

    - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Công nghệ môi trường
    - Email: nbinhminh86@hcmussh.edu.vn

  Lý lịch khoa học

  18


  ThS. Nguyễn Văn Quốc Thái

  Trợ giảng

  Trợ lý NCKH

  Nơi đào tạo

  -Thạc sĩ Quy hoạch Vùng và Đô thị - Đại học Amsterdam, Hà Lan

  - Cử nhân Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

  Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

  - Lý thuyết quy hoạch đô thị

   


  7

  CN. Phan Đình Bích Vân

  Trợ giảng

  Trưởng phòng Nghiên cứu & Thông tin Đô thị

  Nơi đào tạo


    - Cử nhân Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM
    - Email: phandinhbichvan@hcmussh.edu.vn 

   19  

  CN. Đoàn Diệp Thuỳ Dương
  Trợ giảng
  Trợ lý CTSV

  Nơi đào tạo

    - Cử nhân Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM
    - Email: thuyduongfus@hcmussh.edu.vn
   20  

  CN. Trần Thị Hương
  Nhân viên phòng NC&TT Đô thị
   

  Nơi đào tạo

    - Cử nhân Lịch sử Đảng - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM
    - Email: quynhhuong1990@hcmussh.edu.vn

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA TRƯỜNG ĐH KHXH & NV

  1

  TS. Phạm Gia Trân

  Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM
  Môn giảng dạy: Dân số học đô thị

  2

  ThS. Phạm Văn Đồng

  Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM
  Môn giảng dạy: Phần mềm SPSS

  3

  ThS. Nguyễn Văn Hoàng

  Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM
  Môn giảng dạy: Địa lý đô thị

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

  1

   

  ThS.GVC Ngô Đạt

  Trường Đại học Luật TPHCM

  Môn giảng dạy: Kinh tế học phát triển

  2

   

  Họa sỹ Dương Văn Quân

  Phòng Văn hóa Thông tin Quận Bình Thạnh

  Môn giảng dạy: Mỹ thuật đô thị

  3

   

  ThS.KTS. Lê Văn Hùng

  Công ty tư vấn kiến trúc NEW VISION

  Môn giảng dạy: Lý thuyết quy hoạch đô thị

  Cơ sở hạ tầng Đô thị

  4

   

  ThS. Lê Mộng Triết

  Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

  Môn giảng dạy: Quản lí đất đô thị


  Góp ý
  Họ và tên: *  
  Email: *  
  Tiêu đề: *  
  Mã xác nhận:
   
   
  RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper  
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
   
   
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.