Tổ chức và nhân sự

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể :
- Chi bộ Đô thị học
- Công đoàn Khoa Đô thị học

2. Chính quyền
- Trưởng khoa phụ trách chung và công tác đào tạo Sau Đại học, NCKH, Hợp tác quốc tế, Website Khoa
- Phó Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo Chính quy, CTSV, Đảm bảo chất lượng và hoạt động của Phòng Thông tin & Nghiên cứu đô thị ứng dụng

- Trưởng Bộ môn Văn hóa và Phát triển cộng đồng đô thị
- Trưởng Bộ môn Quản lý Đô thị và Dự án

Trưởng Bộ môn Quy hoạch Kinh tế - Xã hội đô thị

- Trưởng phòng Thông tin & Nghiên cứu đô thị ứng dụng

- Các giảng viên, trợ giảng, chuyên viên3. Hội đồng khoa học và đào tạo

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA ĐÔ THỊ HỌC


 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

 

 

 

 

 

 

 

1

 

TS. Trương Hoàng Trương

Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn Quy hoạch KT-XH đô thị

 

 

 

 

 Nơi đào tạo

- Tiến sĩ - Xã hội học đô thị - Trường ĐH Aix - Marseille I, Pháp
- Thạc sĩ - Lịch sử Việt Nam - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 
Cử nhân - Lịch sử Việt Nam - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Xã hội học đô thị, Lịch sử đô thị, Phát triển đô thị bền vững, Văn hóa và văn minh đô thị 
- Email: truonghoangtruong@hcmussh.edu.vn


 

 

 

 

 

 

 

2

 


ThS. Võ Thanh Tuyền

Phó Trưởng Khoa

 

 

 

 

Nơi đào tạo

- Nghiên cứu sinh - Dân tộc học - Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

- Thạc sĩ - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

- Cử nhân - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Không gian công cộng & cộng đồng đô thị

- Email: vothanhtuyen@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

3

TS. Sơn Thanh Tùng

Giảng viên

Trưởng Bộ môn Quản lý đô thị & dự án

 

  Nơi đào tạo

- Tiến sĩ - Chính sách công - Trường ĐH Công Nghệ Auckland, New Zealand (Auckland University of Technology, New Zealand)

- Thạc sĩ - Quản lý môi trường - Trường ĐH Greenwich, Vương quốc Anh (University of Greenwich, UK)

- Cử nhân - Ngữ văn Anh - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Dự án phát triển cộng đồng, Nghèo đô thị, Đánh giá chính sách

- Email: tungsr@hcmussh.edu.vn

4

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa

Giảng viên cao cấp

Nơi đào tạo

- Sau Tiến sĩ - Quy hoạch vùng & đô thị - Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Philippines
- Tiến sĩ - Xã hội học - Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Matxcơva
- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Lý thuyết phân tích xã hội, Phát triển đô thị bền vững, Quản lý đô thị vĩ mô
- Email: nguyenminhhoa@hcmussh.edu.vn

Lý lịch khoa học
 

 


PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân

Giảng viên cao cấp

Trưởng BM Văn hóa & Phát triển cộng đồng đô thị

 

Nơi đào tạo

- Tiến sĩ - Dân tộc học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Thạc sĩ - Dân tộc học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Luật hành chính - Trường ĐH Luật Hà Nội

- Cử nhân - Ngữ Văn Anh - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

- Cử nhân - Đông Nam Á học - Trường Đại học Mở TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Nhân học văn hóa - xã hội, Các dân tộc và văn hóa các nước Đông Nam Á, Các vấn đề đô thị hóa
- Email: xuan.pth@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

ThS. Nguyễn Hải Nguyên

Giảng viên

 

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu đô thị, Kỹ thuật xử lý dữ liệu SPSS, Hành chính công
- Email: nguyenhainguyen@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

ThS. Ngô Lan Phương

Giáo vụ chính quy

 

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Khoa học Thư viện - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Thư viện thông tin - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 
- Cử nhân - Ngữ văn Nga - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

- Email: pngolan@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

  

 

 

8

ThS. Trương Thanh Thảo

Giảng viên

 Nơi đào tạo

 - Thạc sĩ - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
 - Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
 - Thực tập sinh - Trường ĐH Yokohama, Nhật Bản
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu
 - Quản lý dự án, Nhà ở và quản lý nhà ở, Thị trường bất động sản
 - Email: truongthanhthao@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

  

 

 

9

ThS.KS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

Giảng viên

Trợ lý Hợp tác quốc tế

 

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường - Viện Môi trường và tài nguyên ĐHQG TP.HCM
- Kỹ sư - Kỹ thuật môi trường - Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức
- Thực tập sinh - Trường ĐH Yokohama, Nhật Bản

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Kỹ thuật xử lý chất thải đô thị, Đánh giá tác động môi trường, Quy hoạch môi trường
- Email: thienhuong_fus@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

10

ThS. Nguyễn Diệp Quý Vy

Giảng viên

Nơi đào tạo

- Nghiên cứu sinh - Chính sách công - Trường Xã hội và Môi trường Fenner - ĐH Quốc gia Úc (The Fenner School of Environment and Society - Australian National University)

Thạc sĩ - Nghiên cứu xã hội ứng dụng - Trường ĐH Monash, Úc (Monash University, Australia)

- Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức
- Thực tập sinh - Trường ĐH Yokohama, Nhật Bản

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Xã hội học quản lý, Dự án phát triển cộng đồng, Lịch sử đô thị
- Email: nguyendiepquyvy@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

11

ThS. Trần Thị Ngọc Nhờ

Giảng viên

 

 

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 
- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Xã hội học đô thị, Không gian công cộng & cộng đồng đô thị
- Email: ngocnho@hcmussh.edu.vn

  

 

 

 

 

 

12

 

ThS. Nguyễn Chí Tâm

Giảng viên

 

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Xã hội học - Viện Nghiên cứu Châu Á (Asian Social Institute, Philippines)
- Cử nhân - Xã hội học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 
- Bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngắn hạn hệ Đại học “Quy hoạch phát triển đô thị” - Trường ĐH Việt Đức

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Quản lý thị trường bất động sản, Truyền thông đại chúng đô thị
- Email: nguyenchitam@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

  

  

 

 

13

  

 ThS.KTS. Trần Minh Tuấn

Giảng viên

 

 

 

 Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Lập kế hoạch và quản lý dự án đô thị - Trường Quốc gia Cầu đường - Học viện Kỹ thuật Paris, Pháp
- Kiến trúc sư - Kiến trúc dân dụng - Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Quy hoạch đô thị, Thiết kế đô thị
- Email: tranminhtuan.hcmussh@gmail.com

14

ThS.KS. Nguyễn Bình Minh
Giảng viên

Trợ lý NCKH

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Công nghệ môi trường - Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Kỹ sư - Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM 

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, Đánh giá kinh tế - tài chính dự án đầu tư
- Email: nbinhminh86@hcmussh.edu.vn

Lý lịch khoa học

 15

 

  

ThS.KS. Nguyễn Hữu Khiêm

Giảng viên

Nơi đào tạo

Nghiên cứu sinh - Kỹ thuật môi trường - Trường ĐH Quốc gia Chi Nan, Đài Loan (National Chi Nan University, Taiwan)

- Thạc sĩ - Quản lý môi trường - Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM

- Kỹ sư - Kỹ thuật môi trường - Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM 

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Quản lý môi trường đô thị, Kỹ thuật xử lý chất thải
- Email: nguyenkhiem87@hcmussh.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

16

 

  

ThS. Nguyễn Quang Huy

Thư ký hành chính

Trợ lý CTSV

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật - Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM
- Cử nhân - Thiết kế nội ngoại thất
 - Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

- Email: nguyenquanghuydth@hcmussh.edu.vn

17


ThS. Nguyễn Văn Quốc Thái

Giảng viên

Nơi đào tạo

- Nghiên cứu sinh - Quy hoạch vùng và đô thị - Trường ĐH Groningen, Hà Lan

- Thạc sĩ - Quy hoạch vùng và đô thị - Trường ĐH Amsterdam, Hà Lan
- Cử nhân - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Quy hoạch đô thị

- Email: quocthai.nguyen@hcmussh.edu.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 18

ThS. Phan Đình Bích Vân

Giảng viên

 

 

 

Nơi đào tạo 

Thạc sĩ - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Quản lý nhà nước về đô thị, Quản lý đất đô thị, Thị trường bất động sản

- Email: phandinhbichvan@hcmussh.edu.vn

 


 19  

ThS. Đoàn Diệp Thuỳ Dương
Giảng viên
Giáo vụ Sau Đại học

Nơi đào tạo 

- Thạc sĩ - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Cử nhân - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu đô thị, Lịch sử đô thị Việt Nam, Bảo tồn di sản không gian kiến trúc đô thị

- Email: thuyduongfus@hcmussh.edu.vn

20  

CN. Trần Thị Hương
Chuyên viên Phòng Nghiên cứu & Thông tin đô thị
 

Nơi đào tạo 

- Cử nhân - Lịch sử Đảng - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
- Email: quynhhuong1990@hcmussh.edu.vn

  


 

21

ThS. Lê Khánh Hưng

Trợ giảng, Trợ lý CTSV

 

Nơi đào tạo

- Thạc sĩ - Chính sách công - Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam
- Cử nhân - Đô thị học - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Chính sách đô thị, Kinh tế học đô thị, GIS

- Email: lekhanhhung.dth@hcmussh.edu.vn

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA TRƯỜNG ĐH KHXH & NV

1

TS. Phạm Gia Trân

Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM
Môn giảng dạy: Dân số học đô thị

2

ThS. Phạm Văn Đồng

Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM
Môn giảng dạy: Phần mềm SPSS

3

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM
Môn giảng dạy: Địa lý đô thị

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

1

 

ThS. GVC. Ngô Đạt

Trường Đại học Luật TP.HCM

Môn giảng dạy: Kinh tế học phát triển

2

 

Họa sỹ Dương Văn Quân

Phòng Văn hóa Thông tin Quận Bình Thạnh

Môn giảng dạy: Mỹ thuật đô thị

3

 

ThS. KTS. Nguyễn Mai Anh

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM

Môn giảng dạy: Lý thuyết quy hoạch đô thị, Thực hành quy hoạch đô thị

4

 

ThS. Lê Mộng Triết

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Môn giảng dạy: Quản lí đất đô thị
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.