• Quy chế hội cựu sinh viên Đô thị học

    Hầu hết các trường đại học trên thế giới đều có hội cưu sinh viên. Hội cựu sinh viên chính là phần nối dài của ảnh hưởng và hoạt động của đơn vị đào tạo đến xã hội, đồng thời Hội cựu sinh viên cũng là một trong số các nguồn lực hỗ trợ phát triển giáo dục.